نمونه کارهای ما

  • پروژه اداری-شرکتی-مغازه

    پروژه اداری-شرکتی-مغازه

  • نمونه پروژه

    یک پروژه دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله دارای خصوصیت خاص خود و نیازمند تصمیم گیری های مناسب آن است. از متدوال ترین تقسیم بندی های پروژه میتوان به فازه های: درک، برنامه ریزی، اجرا و به پایان رساندن پروژه اشاره کرد. تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد که به طور کلی همان مفهوم ذکر شده را بیان میکنند.

  • پروژه اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب

    پروژه پرده های لوردراپه تصویری اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب