پنل

پنل پرده

نوعی پرده است که بصورت عمودی در دو طرف پرده نصب میشود انواع مختلفی را شامل میشود اما پنل پرده های دکورپرده که بصورت کامل به همراه گل و ریشه. 1-پنل چاپی 2-پنل ساده اندازه پانلها بصورت آماده عرض 54 سانت و ارتفاع با احتساب ریشه 2.60 سانت میباشد.