پروژه اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب

پروژه اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب

در پروژه پرده های لوردراپه تصویری گروه طراحی ما از نوع لوردراپه تصویری یا همان فتولور استفاده نمود که در یک طرف لوگو هنرستان به صورت تصویری بود و در طرف دیگر تصاویر کامپیوتری اجرا شد.

پروژه اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب-پروژه پرده تصویری لوردراپه تصویری

در پروژه پرده های لوردراپه تصویری گروه طراحی ما از نوع لوردراپه تصویری یا همان فتولور استفاده نمود که در یک طرف لوگوهنرستان به صورت تصویری بود و در طرف دیگر تصاویر کامپیوتری اجرا شد.یکی از پرده های با خاصیت دید از یکطرف اجرا شد تا در صورت نیاز بتوانند تصاویر را جابجا کنند. البته ما میتوانستیم از پرده کرکره ای تصویری هم استفاده کنیم اما براساس سفارش مشتری اقدام به طراحی و تولید و نصب ظرف 7 روز کردیم وسپس ظرف 3 روز هم نصب شدن در نهایت پروژه بسیار خاص از آب در آمد.اصولا ما میتوانستیم از فتولور یا فتوشید یا فتوبلایند یا حتی زبرا استفاده کنیم.

پروژه پرده های لوردراپه تصویری اجرا شده در هنرستان پایگاه انقلاب

در پروژه پرده های لوردراپه تصویری گروه طراحی ما از نوع لوردراپه تصویری یا همان فتولور استفاده نمود که در یک طرف لوگوهنرستان به صورت تصویری بود و در طرف دیگر تصاویر کامپیوتری اجرا شد.یکی از پرده های با خاصیت دید از یکطرف اجرا شد تا در صورت نیاز بتوانند تصاویر را جابجا کنند. البته ما میتوانستیم از پرده کرکره ای تصویری هم استفاده کنیم اما براساس سفارش مشتری اقدام به طراحی و تولید و نصب ظرف 7 روز کردیم وسپس ظرف 3 روز هم نصب شدن در نهایت پروژه بسیار خاص از آب در آمد.اصولا ما میتوانستیم از فتولور یا فتوشید یا فتوبلایند یا حتی زبرا استفاده کنیم.