دسته: پرده

پرده چیست؟

پرده وسیله ای  که از روزگاران گذشته به عنوان پوششی برای درها ، پنجره ها و جلوگیری از نفوذ سرما بکار میرفته است.

تاریخچه جهانی پرده

از روزگاران گذشته به عنوان پوششی برای درها ، پنجره ها و جلوگیری

از نفوذ سرما بکار میرفته که برای این کار از چوب های سخت و یا یک تکه

پارچه استفاده میکردند. در یونان باستان خانه ها ساده و کاخ ها فقط با

مرمر و سنگ های گرانبها زینت داده  اما در روم باستان مقام

پرابهت خود را یافت.