دسته بندی: پرده

پرده

از روزگاران گذشته  به عنوان پوششی برای درها و پنجره ها و جلوگیری از نفوذ سرما بکار میرفته است. برای این کار از چوب های سخت و یا یک تکه پارچه استفاده میکردند. در یونان باستان خانه ها ساده بوده و کاخ ها فقط با مرمر و سنگ های گرانبها زینت داده میشد اما در روم باستان پرده مقام پرابهت خود را یافت.

در ایران

عصر ساسانی پرده علاوه بر مصارف خانگی و عمومی در قصر شاهنشاهان به عنوان حدفاصل شاهنشاه و کسانی که به حضور او میرسیدند بکار برده میشد.پرده دار مقام تشریفاتی مهمی بود که وظیفه او کنار زدن آن برای رویت پادشاه از سوی شرفیاب شوندگان بود.  پس از فروپاشی سلسله ساسانیان نام عربی حاجب را یافت.

در دربارهای

اموی و عباسی و سپس دولت های ایرانی پس از اسلام حاجب مقام بسیار با اهمیتی بود.در قرون اخیر در دربارهای اروپا نیز شکوه و ابهت و عظمت خاصی یافت. در دربار لویی چهاردهم و جانشینان او عنصر جدانشدنی  در و پنجره در تالارهای ورسای ، تریانون و توییلری بود.در قرن شانزدهم میلادی علاوه بر کاخ ها، تئاترها و اپراخانه ها و سالن های پرتجمل مهمانخانه ها و تالارهای کنسرت، کالسکه ها نیز مزین بود.